Slider

Javni oglas za imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke

11 Lipanj 2020

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Zavod ...


Grb Hrvatske Republike Herceg-Bosne – WikipedijaBosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Broj:  12-UV-6-3/20

Grude, 28. svibnja, 2020. godine

Na temelju članka 60. i 61. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine 3/13 i 21/17,), članka 3.,7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH, broj:21/12)  i članka 20. i 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke broj: 12-UV-4/15 od 10. 8. 2015. godine („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 17/16, 3/20),te odluke Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke broj:12-UV-6-2/20 od 28.5. 2020.godine Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, na 6. sjednici održanoj dana 28.5.2020. godine, raspisuje:

                                  

JAVNI OGLAS

 

za imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo

Županije Zapadnohercegovačke

 

 

 1. Naziv i sjedište: Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke

 (U daljnjem tekstu: Zavod).Sjedište Zavoda je u Grudama ul. Stjepana Radića bb , 88340 Grude.

 1. Uvjeti za imenovanje  ravnatelja:
 • (1) Opći uvjeti.
 1. a) da je državljanin BiH;
 2. b) da je stariji od 18 godina;
 3. c) da nije kazneno osuđivan;
 4. d) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;
 5. e) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u zadnje 3(tri) godine od objave oglasa;
 6. f) da nije obuhvaćen odredbama članaka IX.1. Ustava BiH;
 7. g) da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

      (2) Posebni uvjeti:

 1. a) visoka stručna sprema zdravstvenog usmjerenja, završen medicinski, stomatološki, farmaceutski, odnosno fakultet društvenog smjera, VII. stupnja sa završenim fakultetom navedenog smjera ili završenim drugim ciklusom školovanja diplomskog studija fakulteta navedenog smjera, koji je vrednovan s najmanje 300 ECTS bodova;
 2. b) najmanje 5(pet) godina radnog iskustva u struci.
 • III. Opis Poslova:

Pored zakonom utvrđenih poslova, ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

 1. a) organizira i vodi poslovanje Zavoda,
 2. b) predstavlja i zastupa Zavod,
 3. c) odgovara za zakonitost rada Zavoda,
 4. d) brine se o primjeni financijskih propisa u poslovanju,
 5. e) pokreće postupak usuglašavanja i donošenja općih akata Zavoda,
 6. f) odlučuje o potrebi prijema djelatnika, sukladno financijskim mogućnostima Zavoda, zaključuje ugovore o radu, vrši raspoređivanje djelatnika na radna mjesta u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda, odlučuje o prestanku i otkazu ugovora o radu,
 7. g) sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja,
 8. h) imenuje i razrješava Stručno vijeće Zavoda,
 9. i) donosi odluke o pojedinačnim pravima i obvezama,
 10. j) izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća,
 11. k) priprema planove, programe, informacije i izvješća, te iste podnosi Upravnom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 12. l) priprema materijal za sastanke Upravnog vijeća, te imenuje zapisničara iz reda djelatnika Zavoda,
 13. m) odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima djelatnika iz radnog odnosa,
 14. n) brine se o zakonitosti rada Zavoda,
 15. o) odgovara Upravnom vijeću za rezultate rada i financijsko poslovanje,
 16. p) obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom,  Statutom i drugim propisima.
 1. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od posljednje objave.
 1. Kandidati za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju;

(1)Opći uvjeti:

 1. a) da je državljanin BiH( dostaviti uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6(šest)mjeseci);
 2. b) da je stariji od 18 godina ( dostaviti izvod iz matične knjige rođenih);
 3. c) uvjerenje o nekažnjavanju (dostaviti uvjerenje od nadležne policijske uprave);
 4. d) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (dostaviti potvrdu od nadležnog suda ne stariju od 3(tri) mjeseca);
 5. e) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u zadnje 3(tri) godine od objave oglasa( dostaviti ovjerenu izjavu);
 6. f) da nije obuhvaćen odredbama članaka IX.1. Ustava BiH ( dostaviti ovjerenu izjavu);
 7. g) da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj ( dostaviti ovjerenu izjavu).

(2)Posebni uvjeti:

 1. a) visoka stručna sprema zdravstvenog usmjerenja, završen medicinski, stomatološki, farmaceutski, odnosno fakultet društvenog smjera , VII. stupnja sa završenim fakultetom navedenog smjera ili završenim drugim ciklusom školovanja diplomskog studija fakulteta navedenog smjera, koji je vrednovan s najmanje 300 ECTS bodova ( dostaviti ovjerenu presliku diplome ),
 2. b) najmanje 5(pet) godina radnog iskustva u struci ( dostaviti potvrdu o radnom iskustvu);
 1. Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine.
 • VII. Uz prijavu na Javni oglas, te gore navedene dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, koji moraju biti originalni ili ovjerene kopije, kandidati su dužni dostaviti i kratak životopis.
 • VIII. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku od

15 ( petnaest) dana od posljednje objave Javnog oglasa na adresu:

 

Zavod za javno zdravstvo ŽZH, Stjepana Radića bb , 88340 Grude, s naznakom:

                   “ Prijava na Javni oglas za imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke- za Upravno vijeće- ne otvaraj“.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete iz Javnog oglasa obaviti će se intervju.

Kandidati koji se prijave na natječaj o ishodu će biti obaviješteni u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja istog.

 1. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                            

Javni oglas će biti objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke, oglasnoj ploči Zavoda i web stranici Zavoda.

                                                                  

                                                                                                                

                                                                                                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                                                                                                           Marija Vlašić

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

Najčešća pitanja i odgovori

 • _
     

 Kontakt brojevi telefona za psihosocijalnu podršku u
centrima za mentalno zdravlje zdravstvenih ustanova u ŽZH

 Lokacija

 Broj telefona
 CMZ

 Broj linije za
 psihosocijalnu podršku

 LJUBUŠKI

 039/832-827
 (07:00-15:00)

 063/450-521
 (07:15:00)

ŠIROKI BRIJEG

 039/703-870
 (07:00-15:00)

 039/703-870
 (00:00-24:00)

 GRUDE

 039/661-702
 (08:00-16:00)

 063/062-073
 (08:00-16:00)

Dnevni izvještaj

Događanja