Sektor za opće, pravne i ekonomske poslove

Sektor za opće, pravne i ekonomske poslove, obavlja sljedeće poslove:

 • izrada godišnjeg plana rada Zavoda i praćenje njegovog izvršenja,
 • izrada godišnjeg izvješća o radu Zavoda,
 • prati stručni rad u sektoru Zavoda,
 • daje stručna mišljenja i rješenja vezana za pojedina pitanja iz djelatnosti rada Zavoda,
 • skrbi o zakonitosti rada i financijskog poslovanja sukladno pozitivnim propisima, 
 • ukazuje i daje prijedlog ravnatelju za otklanjanje eventualnih neusklađenosti,
 • kontinuirano prati pozitivno zakonodavstvo iz oblasti zdravstva, djelatnosti Zavoda, te propise za korisnike proračun i rizničkog poslovanje,
 • daje inicijativu ravnatelju Zavoda za pokretanje prijedloga za donošenje novih, te izmjene i dopune postojećih zakonskih podzakonskih akata iz oblasti zdravstva, djelatnosti Zavoda, zajedno sa stručnim službama, priprema prednacrte, nacrte i prijedloge istih,
 • koordinira pripremu sjednica Upravno vijeće,
 • sudjeluje na stručnim raspravama po pitanjima iz oblasti zdravstva, djelatnosti Zavoda rizničnog poslovanja, po ovlaštenju ravnatelja Zavoda, 
 • organizira ekonomsko-financijske poslove Zavoda, 
 • koordinira izradu godišnjeg financijskog plana Zavoda i prati njegovo izvršenje,
 • koordinira izradu godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Zavoda,
 • skrbi o zakonitosti rada i financijskog poslovanja sukladno pozitivnim propisima, ukazuje i daje prijedlog ravnatelju za otklanjanje eventualnih neusklađenosti, 
 • daje inicijativu ravnatelju Zavoda za pokretanje prijedloga za donošenje novih, te izmjene i dopune postojećih akata iz oblasti financija i računovodstva, 
 • kontinuirano prati pozitivno zakonodavstvo za financijsko računovodstvene propise, proračuna i riznično poslovanje.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Viši stručni suradnik za pravne poslove

Ante Barić, mag. prava

_______________________________________________

Viši stručni suradnik za ekonomske poslove

Marija Tomić, mag.oec.

_______________________________________________

Viši stručni suradnik za odnose s javnošću

Davor Brekalo, mag. politologije

Read more...

Odsjek za kontrolu kakvoće vode i zdravstvenu ekologiju

Odsjek za kontrolu kakvoće vode i zdravstvenu ekologiju, obavlja sljedeće poslove:

 • Utvrđuje zdravstvene potrebe i predlaže programe mjera zdravstvene zaštite.
 • Davanje preporuka o zdravstvenoj ispravnosti i uporabljivosti vode za piće, uzoraka hrane i briseva predmeta opće uporabe na temelju laboratorijskih nalaza.
 • Kontrola sanitarno-higijenskog stanja vode u bazenima za rekreaciju i kupanje.
 • Davanje stručnog mišljenja o higijenskoj ispravnosti i uporabljivosti vode u bazenima.
 • Vrši kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe za područje županije.
 • Prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (voda, zrak, tlo, buka) na zdravstveno stanje stanovništva
 • Prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kakvoću vode za piće, površinskih voda i stanja vodoopskrbe.
 • Prati, analizira i ocjenjuje utjecaj voda za kupanje, rekreaciju i sport na zdravlje stanovništva.
 • Prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitetu namirnica i predmeta opće uporabe;
 • Obavlja zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom prehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe.

_________________________________________________________________________________________________

Viši referent u laboratoriju za zdravstvenu ekologiju

Ljubica Pešorda, kemijski tehničar

Read more...
Page 1 of 4

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

Najčešća pitanja i odgovori

kontakt brojevi