Sektor za opće, pravne i ekonomske poslove

Sektor za opće, pravne i ekonomske poslove, obavlja sljedeće poslove:

 • izrada godišnjeg plana rada Zavoda i praćenje njegovog izvršenja,
 • izrada godišnjeg izvješća o radu Zavoda,
 • prati stručni rad u sektoru Zavoda,
 • daje stručna mišljenja i rješenja vezana za pojedina pitanja iz djelatnosti rada Zavoda,
 • skrbi o zakonitosti rada i financijskog poslovanja sukladno pozitivnim propisima, 
 • ukazuje i daje prijedlog ravnatelju za otklanjanje eventualnih neusklađenosti,
 • kontinuirano prati pozitivno zakonodavstvo iz oblasti zdravstva, djelatnosti Zavoda, te propise za korisnike proračun i rizničkog poslovanje,
 • daje inicijativu ravnatelju Zavoda za pokretanje prijedloga za donošenje novih, te izmjene i dopune postojećih zakonskih podzakonskih akata iz oblasti zdravstva, djelatnosti Zavoda, zajedno sa stručnim službama, priprema prednacrte, nacrte i prijedloge istih,
 • koordinira pripremu sjednica Upravno vijeće,
 • sudjeluje na stručnim raspravama po pitanjima iz oblasti zdravstva, djelatnosti Zavoda rizničnog poslovanja, po ovlaštenju ravnatelja Zavoda, 
 • organizira ekonomsko-financijske poslove Zavoda, 
 • koordinira izradu godišnjeg financijskog plana Zavoda i prati njegovo izvršenje,
 • koordinira izradu godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Zavoda,
 • skrbi o zakonitosti rada i financijskog poslovanja sukladno pozitivnim propisima, ukazuje i daje prijedlog ravnatelju za otklanjanje eventualnih neusklađenosti, 
 • daje inicijativu ravnatelju Zavoda za pokretanje prijedloga za donošenje novih, te izmjene i dopune postojećih akata iz oblasti financija i računovodstva, 
 • kontinuirano prati pozitivno zakonodavstvo za financijsko računovodstvene propise, proračuna i riznično poslovanje.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Viši stručni suradnik za pravne poslove

Ante Barić, mag. prava

_______________________________________________

Viši stručni suradnik za ekonomske poslove

Marija Tomić, mag.oec.

_______________________________________________

Viši stručni suradnik za odnose s javnošću

Davor Brekalo, mag. politologije

Više...

Odsjek za kontrolu kakvoće vode i zdravstvenu ekologiju

Odsjek za kontrolu kakvoće vode i zdravstvenu ekologiju, obavlja sljedeće poslove:

 • Utvrđuje zdravstvene potrebe i predlaže programe mjera zdravstvene zaštite.
 • Davanje preporuka o zdravstvenoj ispravnosti i uporabljivosti vode za piće, uzoraka hrane i briseva predmeta opće uporabe na temelju laboratorijskih nalaza.
 • Kontrola sanitarno-higijenskog stanja vode u bazenima za rekreaciju i kupanje.
 • Davanje stručnog mišljenja o higijenskoj ispravnosti i uporabljivosti vode u bazenima.
 • Vrši kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe za područje županije.
 • Prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (voda, zrak, tlo, buka) na zdravstveno stanje stanovništva
 • Prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kakvoću vode za piće, površinskih voda i stanja vodoopskrbe.
 • Prati, analizira i ocjenjuje utjecaj voda za kupanje, rekreaciju i sport na zdravlje stanovništva.
 • Prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitetu namirnica i predmeta opće uporabe;
 • Obavlja zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom prehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe.

_________________________________________________________________________________________________

Viši referent u laboratoriju za zdravstvenu ekologiju

Ljubica Pešorda, kemijski tehničar

Više...

Odsjek za socijalnu medicinu, prevenciju i promociju i zdravstvenu statistiku

Odsjek za socijalnu medicinu, prevenciju i promociju zdravlja i zdravstvenu statistiku, obavlja sljedeće poslove:

 • Provodi anketiranje stanovništva u svrhu praćenja, analize i ocjene zdravstvenog stanja stanovništva i prisutnosti čimbenika rizika te istraživanja zdravstvenog sustava.
 • Realizacija programa statističkih istraživanja (prikupljanje i obrada podataka, izrada izvješća, analiza izvješća, pružanje stručno-metodološke pomoći u procesu izvješćivanja, vođenje i analiza registara bolesti)
 • Praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva i stanja organizacije zdravstvene zaštite (analiza podataka i izrada izvješća i studija o zdravstvenom stanju stanovništva, praćenje nezaraznih bolesti, analiza rada i izrada izvješća o zdravstvenom stanju stanovništva). rad zdravstvenih ustanova, izrada planova zdravstvene zaštite za različite razine organizacije)
 • Promicanje zdravlja i zdravstveni odgoj stanovništva.
 •  Izrada kadrovske, prostorne i opremanske regulative za privatne zdravstvene ustanove; izrada stručnog mišljenja o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove
 • Organizacija pripravničkog staža i praktične nastave za učenike i studente zdravstvenih škola
 • Organizacija stručnih skupova, simpozija i seminara
 • Sudjeluje u izradi politika i strategija zdravstva.
 • Predlaže i sudjeluje u provođenju mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva.
 • Predlaže program mjera zdravstvene zaštite.
 • Prati i ocjenjuje provedbu preventivnih i promidžbenih programa i drugih mjera zdravstvene zaštite.
 • Priprema, prati i evaluira programe zdravstvene zaštite stanovništva.
 • Sudjeluje u edukaciji zdravstvenih radnika.
 • Vodi registre iz oblasti javnog zdravstva od interesa za ŽZH, uključujući i bolesti ovisnosti.
 • Obavlja poslove planiranja, programiranja i evaluacije u području djelovanja.
 • Priprema izvješća i publikacije iz djelokruga svoga rada.
 • Sudjeluje u pružanju stručne pomoći federalnim i županijskim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo.

______________________________________________________________________________________________________

Viši stručni suradnik za prevenciju i promociju zdravlja

Marko Mucić, mag.san.ing.

______________________________________________________

Viši stručni suradnik za zdravstvenu statistiku

Kata Paradžik, mag.oec.

Više...

Odsjek za epidemiologiju

Odsjek za epidemiologiju, obavlja sljedeće poslove:

 • Prevencija, kontrola i smanjenje zaraznih bolesti.
 • Nadzor, rano otkrivanje i odgovor na karantenske i druge bolesti od posebnog javnozdravstvenog značaja.
 • Provodi posebne mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (rano otkrivanje izvora i putova širenja zaraze prema prijavama zaraznih bolesti iz ambulanti opće medicine, bolnica i laboratorija);
 • Kontinuirana analiza epidemiološke situacije na području ŽZH.
 • Predlaže i koordinira provođenje protuepidemijskih mjera.
 • Vođenje javnozdravstvenih registara.
 • U antirabičnoj ambulanti liječe se bolesnici ugrizeni od toplokrvnih životinja radi prevencije bjesnoće (uz pomoć epidemiologa);
 • Odsjek organizira i provodi zdravstveni odgoj (organizacija tečajeva sanitarnog (higijenskog) minimuma, dr. predavanja i radionice);
 • Prati masovne nezarazne bolesti te prikuplja i obrađuje prijave od zloćudnih tumora i dijabetesa;
 • Obavlja cijepljenje putnika u međunarodnom prometu, a posebno je organiziran nadzor putnika;
 • Sanitarni pregled i izdavanje sanitarnih knjižica osobama koje podliježu sanitarnom pregledu, prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (osobe koje rade s hranom, zdravstveni radnici, odgajatelji, frizeri, kozmetičari...);
 • Nadzor i evaluacija provedbe programa imunizacije.
 • Planiranje i nadzor nad provođenjem mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje ŽZH.
 • Planiranje i djelomično provođenje programa zdravstvenog odgoja iz područja prevencije zaraznih bolesti.
 • Sudjelovanje u edukaciji i trajnom medicinskom obrazovanju u području javnog zdravstva.
 • Sudjelovanje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja.

___________________________________________________________________________________________________

Viši stručni suradnik za praćenje i nadzor zaraznih bolesti

Marija Leko, mag.san.ing.

_____________________________________________________

Stručni suradnik za imunizaciju

Katica Pralas, dipl.san.ing.

______________________________________________________

Stručni suradnik za imunizaciju

Ante Sosa, san.ing.

Više...

Sektor iz oblasti epidemiologije, socijalne medicine, statistike i evidencije u oblasti zdravstva, kontrole kakvoće vode i zdravstvene ekologije

Sektor za poslove Zavoda iz oblasti epidemiologije, socijalne medicine, statistike i evidencije u oblasti zdravstva, kontrole kakvoće vode i zdravstvene ekologije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 1. koordinira izradu godišnjeg plana rada Zavoda i prati njegovo izvršenje,
 2. koordinira izradu godišnjeg izvješća o radu Zavoda,
 3. prati stručni rad službi Zavoda,
 4. daje stručna interdisciplinarna mišljenja i rješenja vezana za pojedina pitanja iz djelatnosti rada Zavoda,
 5. rukovodi internim nadzorom nad stručnim radom djelatnika Zavoda,
 6. ustroj rad i razvoj zdravstvene djelatnosti Zavoda,
 7. praćenje zdravstvenih potreba pučanstva,
 8. inicira donošenje i sudjeluje u pripremi izrade propisa,
 9. vodi evidenciju i statistiku,
 10. vodi stručno operativne poslove iz ove oblasti,
 11. rješava pitanja iz oblasti stručnog  rada
 12. predlaže stručna rješenja u okviru djelatnosti,
 13. daje ravnatelju stručna mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj Zavoda,
 14.  brine se o primjeni i provedbi zakona i drugih propisa,
 15. obavlja i druge stručne poslove po nalogu ravnatelja Zavoda

___________________________________________________________________________________

Pomoćnik Ravnatelja za poslove Zavoda iz oblasti epidemiologije, socijalne medicine, statistike i evidencije u oblasti zdravstva, kontrole kakvoće vode i zdravstvene ekologije

Anđela Jelić, dipl.san.ing.

Više...

Upravno vijeće

R J E Š E N J E 

O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 Članak 1. 
Imenuje se Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke na mandatno razdoblje od 4 godine, u sastavu: a) MARIJA VLAŠIĆ, predsjednica, predstavnica osnivača ispred Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi 
b) ANTE BEGIĆ, član predstavnik osnivača
c) JOSIP LUBURIĆ, član predstavnik osnivača 
d) KATICA PRALAS, član iz reda stručnih djelatnika Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke 
e) IVO ĆAVAR, član iz reda stručnih djelatnika Z a v o d a  z a  j a v n o z d r a v st v o  Ž u p a nij e Zapadnohercegovačke
 
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERECGOVAČKA - VLADA - Broj: 01-712-2/19-22
Široki Brijeg, 18. srpnja 2019.
Predsjednik Zdenko Ćosić
___________________________________________________________________________________________________
 
R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
Članak 1.
(Predmet)
Ante Begić iz Posušja razrješava se dužnosti člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, kao predstavnik osnivača, zbog odlaska na novu dužnost.
Članak 2.
(Stupanje na snagu)
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA -VLADABroj: 01-646-1/21-94 Široki Brijeg, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Zdenko Ćosić
Na temelju članka 19. stavka (3) Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/04) i članka 59. stavka (4) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/13, 21/17 i 23/20), a u vezi sa člankom 12. stavak (3) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 21/12 i 17/20), Vlada Županije Zapadnohercegovačke na 94. sjednici, održanoj 24. lipnja 2021. godine, donijela je:
R J E Š E N J E O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
Članak 1.
(Predmet)
Velimir Jukić iz Posušja imenuje se na dužnost člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, kao predstavnik osnivača.
Članak 2.
(Trajanje mandata)
Mandat imenovanog iz članka 1. ovog Rješenja traje do isteka mandata Upravnom vijeću Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, koje je Vlada Županije Zapadnohercegovačke imenovala Rješenjem o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/19).
Članak 3.
(Stupanje na snagu)
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA -VLADA Broj: 01-647-1/21-94 Široki Brijeg, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Zdenko Ćosić
 
 
 
Više...
Stranica 1 od 2

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

covid 19 inf i preporuke

preporuke fed min zdr

Najčešća pitanja i odgovori

kontakt brojevi

Zbirni tjedni izvještaj