Osnovno o zavodu

04 Travanj 2023

Članom 119. stavom 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH“ br. 46/10 i 75/13) utvrđeno je da je Zavod za javno zdravstvo županije zdravstvena ustanova koja obavlja javnozdravstvenu djelatnost za područje Županije.

Člankom 40. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ br. 3/13) utvrđena je djelatnost javnog zdravstva te člankom 102. istog zakona utvrđeno je obavljanje poslova Zavoda za javno zdravstvo.

Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke utemeljen je Uredbom o utemeljenju Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:7/02) i Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o utemeljenju Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:6/09 i 13/14).

Zavod je upisan u sudski registar ustanova Županijskog suda Široki Brijeg pod U/I-00397/02 od 08. srpnja 2002. godine.

DJELATNOST

Na temelju člana 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH“, broj:46/10), članka 102. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:3/13), članka 16. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, utvrđeno je da Zavod obavlja javno-zdravstvenu djelatnost, koja obuhvata:

 • predlaže programe zdravstvene zaštite iz djelokruga svoga rada,
 • provodi zdravstveno-statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenoga stanja stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova za područje županije,
 • prati, ocjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, kao i organizaciju i rad zdravstvenih ustanova na području županije,
 • planira, organizira i provodi aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog odgoja stanovništva,
 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti,
 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području kantona, te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti,
 • provodi preventivnoodgojne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima za područje županije,
 • koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova za područje županije,
 • kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom stanja na području županije i provodi protivepidemijske mjere, te nadzire provođenje obvezatnih imunizacija,
 • obavlja raspodjelu obvezatnih cjepiva zdravstvenim ustanovama na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području županije,
 • nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protivepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje županije,
 • obavlja sanitarnu kemijsku i sanitarnu mikrobiološku dijagnostičku djelatnost,
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
  • stručno-metodološki nadzire i usmjerava rad higijensko-epidemioloških službi na području županije,
  • surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama na području županije, kao i s mjerodavnim tijelima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnoga zdravlja.

  Zavod za javno zdravstvo županije, pored poslova iz stavka 2. ovoga članka, može obavljati i sljedeće poslove:

  • planira, organizira i provodi djelatnost kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvitka u sektoru zdravstva,
  • izrađuje, implementira i evaluira projekte u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite,
  • provodi obuku uposlenika za stjecanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opće uporabe, kao i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opće uporabe,
  • obavlja kemijske, bakteriološke, serološke, toksikološke i virusološke preglede i ispitivanja u svezi s proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, zraka i predmeta opće uporabe, kao i preglede u svezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti,
  • ispituje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za dijalizu, vode za rekreaciju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i predmeta opće uporabe,
  • provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
  • predlaže i provodi aktivnosti na unapređenju sustava zdravstvene sigurnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica, vode i predmeta opće uporabe u cilju smanjenja rizika od obolijevanja i drugih štetnih posljedica po zdravlje,
  • provodi zdravstveni nadzor nad kliconošama, uposlenicima i drugim osobama sukladno propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,
  • daje stručno mišljenje o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove sukladno čl. 56, 58. i 60. ovoga zakona,
  • vrši sanitarne preglede uposlenika koji se obvezno provode radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite potrošača, odnosno korisnika,
  • sudjeluju u provođenju vanjske provjere kvalitete stručnog rada u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi,
  • bavi se izdavanjem raznih oblika publikacija iz djelokruga svoga rada,
  • obavlja i druge poslove sukladno zakonu.    
Više u ovoj kategoriji: « Galerija Ravnatelj »

Please publish modules in offcanvas position.