Upravno vijeće

04 Travanj 2023

R J E Š E N J E 

O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 Članak 1. 
Imenuje se Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke na mandatno razdoblje od 4 godine, u sastavu: a) MARIJA VLAŠIĆ, predsjednica, predstavnica osnivača ispred Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi 
b) ANTE BEGIĆ, član predstavnik osnivača
c) JOSIP LUBURIĆ, član predstavnik osnivača 
d) KATICA PRALAS, član iz reda stručnih djelatnika Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke 
e) IVO ĆAVAR, član iz reda stručnih djelatnika Z a v o d a  z a  j a v n o z d r a v st v o  Ž u p a nij e Zapadnohercegovačke
 
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERECGOVAČKA - VLADA - Broj: 01-712-2/19-22
Široki Brijeg, 18. srpnja 2019.
Predsjednik Zdenko Ćosić
___________________________________________________________________________________________________
 
R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
Članak 1.
(Predmet)
Ante Begić iz Posušja razrješava se dužnosti člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, kao predstavnik osnivača, zbog odlaska na novu dužnost.
Članak 2.
(Stupanje na snagu)
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA -VLADABroj: 01-646-1/21-94 Široki Brijeg, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Zdenko Ćosić
Na temelju članka 19. stavka (3) Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/04) i članka 59. stavka (4) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/13, 21/17 i 23/20), a u vezi sa člankom 12. stavak (3) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 21/12 i 17/20), Vlada Županije Zapadnohercegovačke na 94. sjednici, održanoj 24. lipnja 2021. godine, donijela je:
R J E Š E N J E O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
Članak 1.
(Predmet)
Velimir Jukić iz Posušja imenuje se na dužnost člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, kao predstavnik osnivača.
Članak 2.
(Trajanje mandata)
Mandat imenovanog iz članka 1. ovog Rješenja traje do isteka mandata Upravnom vijeću Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, koje je Vlada Županije Zapadnohercegovačke imenovala Rješenjem o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/19).
Članak 3.
(Stupanje na snagu)
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA -VLADA Broj: 01-647-1/21-94 Široki Brijeg, 24. lipnja 2021.
Predsjednik Zdenko Ćosić
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.